Temaet for artikkelen er forholdet mellom ytringsfriheten og vernet av privat-livets fred. Artikkelen inneholder en oppsummering av norsk rettspraksis i tiden etter den såkalte «Caroline-dommen» fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2004, med særskilt fokus på Høyesteretts nylig avsagte dom i den såkalte «Bryllupsfotosaken». Etter forfatterens mening bryter denne dommen på flere sentrale punkter med hva som synes å følge av tidligere rettspraksis. Artikkelen inneholder en analyse av dommen og en kritikk av Høyesteretts metode og begrunnelse, som forfatteren mener er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.