Siden forsikringsavtaleloven av 1930 har den tradisjonelle oppfatning vært at forsikringsselskapets krav mot en skadevolder er avledet fra forsikringstakeren. Etter denne oppfatningen har forsikringsselskapet derfor ikke hatt noen annen eller bedre rett enn forsikringstakeren, og noe (selvstendig) direktekrav fra forsikringsselskaper har ikke vært anerkjent. Ved Høyesteretts dom 28. august 2008 (informasjonsansvarsdommen) er det nå blant annet slått fast at et ansvarsforsikringsselskap kan fremme et selvstendig direktekrav basert på informasjonsansvaret, uavhengig av forsikringstakerens stilling. Informasjonsansvarsdommen er rettsavklarende. Artikkelen analyserer og behandler betydningen av Høyesteretts første, prinsipielle dom om ansvarsforsikringsselskapers adgang til å fremme et direktekrav.