Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 513-514)
av Mads Andenæs
(side 515-528)
av Einar Bergsholm
Sammendrag

To av virkemidlene lovgiver har valgt for å verne festerens interesser i et tomtefesteforhold, er lovbestemt innløsningsrett og forlengelsesrett. Artikkelen beskriver bakgrunnen for at festeren er gitt slike retter i tomtefesteloven. Et hovedpoeng er å vise at forlengelsesretten i tomtefesteloven § 33, sammen med festerens adgang til å overføre festeretten etter § 17, langt på vei ivaretar de hensyn lovgiver har anført for innløsningsretten. Det settes spørsmålstegn ved om lovbestemt innløsningsrett er heldig ut fra en samfunnsmessig synsvinkel.

(side 529-545)
av Bernhard Vigen
Sammendrag

Finnmarkslovens kapittel 5 innfører et særlig system for kartlegging av eksisterende bruks- og eierrettigheter til land og vann, gjennom opprettelse av Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark. Samerettsutvalget foreslår i NOU 2007: 13, Den nye sameretten, 1 en tilsvarende ordning for de tradisjonelle samiske områdene fra og med Troms fylke og sørover. I denne artikkelen veves hoveddelen av det folkerettslige bakteppet for Samerettsutvalgets forslag, herunder utgangspunktet for utvalgets vurderinger og det nærmere innholdet i ILO-konvensjon nr. 169 artikkel 14 nr. 2 og nr. 3. Nødvendigheten av denne delen av Samerettsutvalgets forslag søkes dermed folkerettslig belyst. Tidligere rettighetskartlegging mv. i området vurderes dernest på bakgrunn av de folkerettslige forpliktelsene.

(side 546-553)
av Kirsti Strøm Bull
Sammendrag

I 1850 kjøpte professor P.A. Munch en hest som døde av kversill 14 dager senere, en sykdom hesten hadde allerede ved kjøpet. P.A. Munch krevde handelen gjort om. Spørsmålet var om det var kjøper eller selger som hadde ansvaret for salgsgjenstandens skjulte mangler, og Munch fikk under sterk dissens medhold i Høyesterett. Dommen er et lite bidrag til kjøpsrettens historie som det er morsomt å trekke frem, ikke minst fordi statuen av kjøperen, P.A. Munch, står på Universitetsplassen og er omkranset av de bygningene som i dag huser Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Kommentar
(side 554-555)
av Bernt Frydenberg
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon