Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 193-194)
av Jens Edvin A. Skoghøy
Vitenskapelig publikasjon
(side 195-219)
av Leif Petter Olaussen
Sammendrag

Til tross for at antall politianmeldte ran, trusler og legemskrenkelser har økt markant det siste tiåret, har kriminalitetsutviklingen i dette tidsrommet også mange positive trekk. Antall drap er lavt og konstant, det har blitt færre boliginnbrudd og det er stabilitet eller nedgang i andeler av befolkningen som er blitt utsatt for tyverier, skadeverk, vold og trusler. - Vil disse relativt gunstige trendene vare ved også det kommende tiåret? Dette spørsmålet forsøkes besvart i lys av kunnskaper vi har i dag.1

(side 220-225)
av Jens Edvin A. Skoghøy
Sammendrag

Det har vært diskutert om det i saker om gyldigheten av begunstigende forvaltningsvedtak er tilstrekkelig å saksøke det offentlige. I kjennelse 11. februar 2008 har Høyesteretts kjæremålsutvalg lagt til grunn at dersom dommen er forutsatt å skulle få konsekvenser for den tilgodesette private part, er det nødvendig å saksøke også denne. I denne artikkelen blir kjæremålsutvalgets avgjørelse presentert og betydningen av den drøftet.

(side 226-230)
av Robert Myhre
Sammendrag

Artikkelen ser nærmere på reglene for offentlige anskaffelser og den nye avvisningsplikten på grunn av visse straffbare handlinger. I artikkelen konkluderes det med at avvisningsplikten gjelder i tilfeller der bedriften er domfelt, og ikke i tilfeller der det bare er vedtatt et forelegg.

Islendinger på hugget: Den ytre allmenningen enda en gang
Haraldsson og Sveinsson mot Island – Views of the UN Human Rights Committee of 14 December 2007
(side 231-236)
av Peter Ørebech
Sammendrag

Det islandske systemet med individuelt omsettelige kvoter (ITQ) er underkjent i FNs menneskerettskomité (12 mot 6) som stridende mot Islands forpliktelser etter 1966 Covenant on Civil and Political Rights («SP») artikkel 26, dvs. forbudet mot usaklig diskriminering på grunn av eiendom. Komiteen fant at islandsk lov som lar forskjeller i fiskeres forhold til kvalifisert fiske med eget fiskefartøy i årene 1980-83 være avgjørende mht. rett til fremtidig deltakelse i fisket, vektlegger forskjeller i «property», og at Island derved har brutt ikke-diskrimineringskravet i SP artikkel 26. Yngre fiskere er diskriminert. Komiteen konkluderte således med at det ikke er likhet for loven i Island.

Litteratur
(side 237-248)
av Kåre Lilleholt & Ola Mestad
(side 248-256)
av Alf Petter Høgberg
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon