Med utgangspunkt i diskusjonen i juridisk teori om tvilskumulering tar artikkelen opp ulike aspekter ved beviskravet «alminnelig sannsynlighetsovervekt». I diskusjonen om hvorvidt bevistvil knyttet til to eller flere vilkår skal kumuleres, står man tilsynelatende overfor et valg mellom et standpunkt som mange mener vil gjøre det for vanskelig å få medhold i at vilkårene er oppfylt, og et standpunkt som ikke er forenlig med en målsetning om flest mulig materielt riktige dommer. Dette skyldes imidlertid premissene diskusjonen bygger på - premisser om hva juridisk bevisbedømmelse dreier seg om, og hva sannsynligheter i slik bevisbedømmelse er knyttet til.