Forfatteren har gått gjennom dommer i patentsaker fra perioden 1976-2007. Undersøkelsen viser at tingretten og lagmannsretten overprøver Patentstyrets skjønn i større utstrekning enn det som kunne ventes på bakgrunn av uttalelsene i Høyesteretts dom i Rt. 1975 s. 603 om tilbakeholdenhet i så måte.