Formuerettslige problemstillinger kan reise miljøspørsmål. Ved avgjørelsen av formuerettslige spørsmål har det imidlertid ikke vært vanlig å legge vekt på slike brede, samfunnsmessige interesser som miljøhensyn kan sies å gi anvisning på. For eksempel har rettsanvendelsen på kontraktsrettens område tradisjonelt vært konsentrert omkring partenes interesser, risikofordeling og lignende. Etter forfatterens mening kan et slikt perspektiv ikke opprettholdes. Bakgrunnen for dette er bl.a. miljøbestemmelsen i Grunnloven § 110 b, som kan anses som uttrykk for at miljøhensyn utgjør en generell rettslig verdi. Teoretisk sett medfører dette at miljøhensyn kommer inn som et nytt argument i mange av de interesseavveininger som ligger til grunn for rettsregler på formuerettens område. I Støvlettdommen i Rt. 2006 s. 179 blir miljøhensynet anvendt i den rettslige analysen på en måte som er egnet til å kaste lys over hensynets betydning på formuerettens område.