Inntil nylig måtte spørsmål om godtroerverv av forvalterregistrerte finansielle instrumenter løses etter ulovfestet rett. Ved ny § 7‑5 i verdipapirregisterloven, tilføyd ved lov 16. mars 2007 nr. 11, er imidlertid de ulovfestede reglene kodifisert. Den nye bestemmelsen fastsetter at sikringsakten er melding til forvalteren - notifikasjon. Likevel er det ikke helt klart hva som mer kreves for at ekstinksjon kan inntreffe. I artikkelen drøfter forfatteren innholdet av kravet til avhenderens legitimasjon, og erververens gode tro, ved dobbeltoverdragelser av forvalterregistrerte finansielle instrumenter. I tillegg tar forfatteren opp spørsmålet om hvorvidt den nye § 7‑5 bare gjelder konflikter mellom såkalte «kontointerne» erverv, eller om bestemmelsen åpner for at et «kontointernt» erverv kan ekstingvere også eldre «kontoeksterne» erverv.1