Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 561-562)
av Filip Truyen
(side 563-580)
av Thor Falkanger
Sammendrag

I tre plenumsdommer av september 2007 har Høyesterett avgjort viktige spørsmål om forholdet mellom grunneier og fester av tomt for bolig eller fritidshus: Er tomtefestelovens regler om festerens rett til forlengelse på samme vilkår som tidligere, og festerens rett til å kreve å innløse tomten mot å erlegge 40 prosent av dens råtomtverdi i strid med Grunnloven eller EMK?

Vitenskapelig publikasjon
(side 581-597)
av Thomas Chr. Poulsen
Sammendrag

Inntil nylig måtte spørsmål om godtroerverv av forvalterregistrerte finansielle instrumenter løses etter ulovfestet rett. Ved ny § 7‑5 i verdipapirregisterloven, tilføyd ved lov 16. mars 2007 nr. 11, er imidlertid de ulovfestede reglene kodifisert. Den nye bestemmelsen fastsetter at sikringsakten er melding til forvalteren - notifikasjon. Likevel er det ikke helt klart hva som mer kreves for at ekstinksjon kan inntreffe. I artikkelen drøfter forfatteren innholdet av kravet til avhenderens legitimasjon, og erververens gode tro, ved dobbeltoverdragelser av forvalterregistrerte finansielle instrumenter. I tillegg tar forfatteren opp spørsmålet om hvorvidt den nye § 7‑5 bare gjelder konflikter mellom såkalte «kontointerne» erverv, eller om bestemmelsen åpner for at et «kontointernt» erverv kan ekstingvere også eldre «kontoeksterne» erverv.1

(side 598-612)
av Camilla Dalbak
Sammendrag

Artikkelen problematiserer anvendelse av lojalitetsplikten som grunnlag for å begrense og utvide fleksibilitet i avtaleforhold. Forfatteren oppfordrer til tilbake-holdenhet ved anvendelse av lojalitetsplikten i denne sammenhengen. Det fremheves at utformingen av kontrakter skal respekteres, og at det bør vises varsomhet med å supplere kontraktene med rimelighetsbaserte betraktninger om lojalitet når resultatet ellers synes «urettferdig».1

(side 613-630)
av Erik Monsen
Sammendrag

Formuerettslige problemstillinger kan reise miljøspørsmål. Ved avgjørelsen av formuerettslige spørsmål har det imidlertid ikke vært vanlig å legge vekt på slike brede, samfunnsmessige interesser som miljøhensyn kan sies å gi anvisning på. For eksempel har rettsanvendelsen på kontraktsrettens område tradisjonelt vært konsentrert omkring partenes interesser, risikofordeling og lignende. Etter forfatterens mening kan et slikt perspektiv ikke opprettholdes. Bakgrunnen for dette er bl.a. miljøbestemmelsen i Grunnloven § 110 b, som kan anses som uttrykk for at miljøhensyn utgjør en generell rettslig verdi. Teoretisk sett medfører dette at miljøhensyn kommer inn som et nytt argument i mange av de interesseavveininger som ligger til grunn for rettsregler på formuerettens område. I Støvlettdommen i Rt. 2006 s. 179 blir miljøhensynet anvendt i den rettslige analysen på en måte som er egnet til å kaste lys over hensynets betydning på formuerettens område.

Debatt
(side 631-632)
av Hans Petter Graver
(side 633-634)
av Bernt Boldvik
Litteratur
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon