Finnmarksloven ble etter en lang lovgivningsprosess vedtatt i 2005, og fra 1. juli 2006 overtok Finnmarkseiendommen de faste eiendommer i Finnmark som Statskog SF inntil da hadde hatt grunnbokshjemmelen til, et areal som utgjør 96 % av Finnmarks landareal. Finnmarkseiendommen er et eget rettssubjekt, opprettet i henhold til finnmarksloven. Debatten i media om finnmarksloven har etterlatt et inntrykk av Finnmarkseiendommen har en meget vid adgang til å disponere over grunn og ressurser i Finnmark. Artikkelen viser at det er betydelige begrensninger i Finnmarkseiendommens disposisjonsadgang. Særlig viktig i denne sammenheng er det at det ikke kan disponeres over rettigheter som samer eller andre har ervervet gjennom hevd eller alders tids bruk, lovens § 5. Dette er rettigheter som skal kartlegges av en egen kommisjon, Finnmarkskommisjonen, og tvister fra denne kan prøves for en egen særdomstol, Utmarksdomstolen for Finnmark, se lovens kap. 5. Dette er et arbeid som ennå ikke er kommet i gang, og før denne kartleggingen er gjennomført må Finnmarkseiendommen opptre slik at den ikke krenker etablerte rettigheter.