I avgjørelsen inntatt i Rt. 2006 side 333 fravek Høyesterett tidligere avgjørelser om beregningen av tilleggsskatt etter ligningsloven § 10‑2 nr. 1. Som del av begrunnelsen viste Høyesterett til at forhøyet tilleggsskatt var å anse som «straff» etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6, og at «et krav om forholdsmessighet mellom handling og straff da står sentralt». I denne artikkelen drøfter forfatteren om Høyesterett har rettskildemessig dekning for en slik uttalelse, som antakelig skulle ha som konsekvens at nasjonale domstolers straffutmåling også er et anliggende for EMK. Forfatteren argumenterer for at et krav om forholdsmessighet mellom handling og straff ikke følger av EMK artikkel 6 eller av praksis om denne bestemmelsen fra Den europeiske menneskerettsdomstol. Det er derfor ikke grunn til å tillegge Høyesteretts uttalelser betydning i senere avgjørelser av Høyesterett selv eller underrettene. 1 2