Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 513-514)
av Olav Kolstad
Vitenskapelig publikasjon
(side 515-532)
av Ola Rambjør Heide
Sammendrag

I avgjørelsen inntatt i Rt. 2006 side 333 fravek Høyesterett tidligere avgjørelser om beregningen av tilleggsskatt etter ligningsloven § 10‑2 nr. 1. Som del av begrunnelsen viste Høyesterett til at forhøyet tilleggsskatt var å anse som «straff» etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6, og at «et krav om forholdsmessighet mellom handling og straff da står sentralt». I denne artikkelen drøfter forfatteren om Høyesterett har rettskildemessig dekning for en slik uttalelse, som antakelig skulle ha som konsekvens at nasjonale domstolers straffutmåling også er et anliggende for EMK. Forfatteren argumenterer for at et krav om forholdsmessighet mellom handling og straff ikke følger av EMK artikkel 6 eller av praksis om denne bestemmelsen fra Den europeiske menneskerettsdomstol. Det er derfor ikke grunn til å tillegge Høyesteretts uttalelser betydning i senere avgjørelser av Høyesterett selv eller underrettene. 1 2

(side 533-544)
av Knut Rønbeck & Tore Hagen
Sammendrag

Nye saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker trådte i kraft 1. april 2004. De nye reglene stiller dommeren overfor nye utfordringer. I denne artikkelen drøftes sentrale aspekter ved dommerens rolleutøvelse både fra et juridisk og psykologisk perspektiv.

(side 545-560)
av Kirsti Strøm Bull
Sammendrag

Finnmarksloven ble etter en lang lovgivningsprosess vedtatt i 2005, og fra 1. juli 2006 overtok Finnmarkseiendommen de faste eiendommer i Finnmark som Statskog SF inntil da hadde hatt grunnbokshjemmelen til, et areal som utgjør 96 % av Finnmarks landareal. Finnmarkseiendommen er et eget rettssubjekt, opprettet i henhold til finnmarksloven. Debatten i media om finnmarksloven har etterlatt et inntrykk av Finnmarkseiendommen har en meget vid adgang til å disponere over grunn og ressurser i Finnmark. Artikkelen viser at det er betydelige begrensninger i Finnmarkseiendommens disposisjonsadgang. Særlig viktig i denne sammenheng er det at det ikke kan disponeres over rettigheter som samer eller andre har ervervet gjennom hevd eller alders tids bruk, lovens § 5. Dette er rettigheter som skal kartlegges av en egen kommisjon, Finnmarkskommisjonen, og tvister fra denne kan prøves for en egen særdomstol, Utmarksdomstolen for Finnmark, se lovens kap. 5. Dette er et arbeid som ennå ikke er kommet i gang, og før denne kartleggingen er gjennomført må Finnmarkseiendommen opptre slik at den ikke krenker etablerte rettigheter.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon