Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 257-258)
av Bjørnar Borvik
(side 259-282)
av Otto Jebens
Sammendrag

I forslaget til havressurslov (NOU 2005: 10) foreslås det at marine ressurser i vill tilstand skal tilhøre staten, og utkastet bygger antakelig på at fiske i sjøen er en allemannsrett. Forfatteren mener at et slikt forslag vil redusere muligheten for å verne kystbefolkningens rett til fiske. Forfatteren viser at sjøsamene og norske fiskere fra gammelt av har hatt særrettigheter til fiske i saltvann langs kysten av Finnmark. Disse rettighetene bygger på sedvanerett og må ansees å ha vern etter Grunnloven § 105. Sjøsamene har dessuten krav på vern for slike rettigheter på grunnlag av folkeretten.

(side 283-300)
av Erling Eide
Sammendrag

Høyesterett har avgjort at selgeren av et par støvletter med mangel ikke måtte levere et nytt par, jf. forbrukerkjøpsloven § 29 første ledd, men kunne rette mangelen ved reparasjon (Rt. 2006 s. 179). Forskjellen mellom selgerens gjenanskaffelseskostnader og reparasjonskostnadene ble vurdert til å volde selgeren slike «urimelige kostnader», jf. § 29 annet ledd, at det var adgang til retting. Siden Forbrukerrådet var hjelpeintervenient for saksøker, som krevde omlevering, og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon var hjelpeintervenient for selgeren, som ønsket retting, kan det være naturlig å oppfatte dommen som lite forbrukervennlig. En enkel økonomisk analyse vil vise at det motsatte kan være tilfelle. Analysen har generell interesse idet den viser at endringer i rettigheter og plikter i kontraktsforhold ofte gir andre fordelingsvirkninger enn det man umiddelbart skulle tro. Ofte er det slik at en regel er til fordel for begge parter eller til ulempe for begge parter. De motstridende interesser i den enkelte sak kan lett skygge for denne innsikt.1

(side 301-305)
av Bjørn Stordrange
Sammendrag

I den såkalte støvlettsaken i Rt. 2006 s. 179 tok Høyesterett stilling til om kjøperen måtte finne seg i reparasjon eller kunne kreve omlevering i et tilfelle hvor en hæl gikk i stykker på et par høyhælte damestøvletter (forbrukerkjøpsloven § 29). Et flertall på tre dommere kom til at forbrukeren ikke kunne kreve omlevering. Reparasjon ville gi et fullgodt resultat og kostet selgeren bare syvendeparten av en omlevering. Det ble blant annet lagt vekt på å unngå en «bruk og kast»-ordning. Forfatteren, som prosederte saken for selgersiden, gjør rede for dommen og den betydningen den har for lignende saker.

Debatt
(side 306-312)
av Carsten Henrichsen
Sammendrag

I den fortsatte debat om Maktutredningens - opsigtsvækkende - antagelse om, at retliggørelse er ensbetydende med en svækkelse af den parlamentariske styringskæde, reducerede muligheder for politisk styre og dermed mindre demokrati, tages i denne artikel til genmæle mod en alvorlig kritik, som udredningens leder Øivind Østerrud retter mod forfatterens anmeldelse af bogen Makt og Rett fra 2005, skrevet af en gruppe yngre jurister. Det påvises, at kritikken bygger på grove fejllæsninger af anmeldelsen, på urealistiske forestillinger om hvad en anmeldelse af denne art skal forholde sig til, på reel uenighed om, hvad en moderne demokratiopfattelse konstituerer, og på en mulig forveksling af en venlig anmeldelse med en ukritisk ditto. I forhold til Maktutredningens opfattelse af retsstat og menneskerettigheder som en art «tillægsdemokratier» argumenteres for, at retsliggørelse lige så vel eller bedre kan ses som en udvidelse af demokratiet og de politiske styremuligheder.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon