I artikkelen drøftes spørsmålet om såkalt eksterritoriell anvendelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Relevant rettspraksis og teori blir analysert og drøftet generelt og deretter vurdert opp mot norsk tilstedeværelse i Afghanistan. Det konkluderes med at EMK i visse tilfeller kan komme til anvendelse, typisk ved pågripelse av fanger, uansett om det skjer utenfor Norges grenser.