Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 65-66)
av Ulf Stridbeck
(side 67-88)
av Erik Boe
Sammendrag

Gjennom å analysere dommer fra det siste tiåret beskriver artikkelen hvordan domstolene har skjerpet sin kontroll med lovanvendelsen til forvaltningen. Domstolskontrollen ble trukket i tvil midt på 1990-tallet, men nå befinner vi oss i nesten motsatt ende av skalaen. Det skal sterke holdepunkter til for å avskjære domstolenes kontrollmyndighet. Domstolene er i enkelte saker tilbakeholdne med å sette til side forvaltningens subsumsjon, men tendensen går jevnt over i retning av å bruke kontrollkompetansen uten tilbakeholdenhet. Tilsvarende utvikling har funnet sted i Danmark. Dansk/norsk kontroll fra de alminnelige domstolene er med det kommet mer på linje med rettstilstanden i Sverige, der forvaltningsdomstolene har full kontrollmyndighet. Utviklingen bør ikke ses som uheldig rettsliggjøring av den politiske og administrative arenaen, men snarere som påkrevd rettssikkerhetsløsning, der domstolene befester eller tar tilbake sin kontroll med den utøvende makt.

(side 89-106)
av Knut Bergo & Morten Kinander
Sammendrag

Artikkelen er et tilsvar til Øyvind Østeruds kommentar til boken Makt og rett, hvor forfatterne er bidragsytere og redaktør. Spesielt omhandles Østeruds utvikling og nyansering av Makt- og demokratiutredningens forståelse av forholdet mellom demokrati og rett. Den såkalte «forvitringstesen», dvs at det norske demokratiet forvitrer på grunn av internasjonalisering, markedsliberalisering og rettsliggjøring, er utgangspunktet for diskusjonen.

(side 107-113)
av Bjørn Stordrange
Sammendrag

Reguleringsplanenes betydning ved utmålingen av ekspropriasjonserstatning har vært en gjenganger i rettsapparatet de siste 25 år. Etter hvert har det festet seg en del faste prinsipper, og det såkalte Skoghøy-utvalget har i NOU 2003:29 (arealplaner og ekspropriasjonserstatning) tatt til orde for lovfesting av hovedreglene på området. Imidlertid er rettspraksis stadig i utvikling. Nye saker får også frem flere nyanser i den problemstillingen som praksis og teori har arbeidet med. Den nyeste høyesterettsdommen er fra 26. april 2006 (Tokstad eller Steinerskolen – Rt. 2006 s. 473). Tiden kan derfor være inne for en foreløpig oppsummering av enkelte problemer og løsninger som reises under den hatten som reguleringsplanene utgjør.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon