Artikkelen tar for seg Konkurransetilsynets nyervervede kompetanse til å pålegge foretak strukturelle tiltak ved overtredelse av konkurranselovens forbudsbestemmelser. Strukturelle tiltak er påbud som ikke direkte retter seg mot et foretaks atferd, men mot den underliggende måten foretaket er organisert på. Artikkelen ser på begrunnelsen for å innføre en adgang til å pålegge denne type tiltak og reiser spørsmål ved om de fungerer så effektivt som lovgiver synes å forutsette. Videre behandler den omfanget av Konkurransetilsynets kompetanse og går nærmere inn på det krav til nødvendighet som loven oppstiller. Dette kravet må ses i lys av foretakenes behov for rettssikkerhet, som etter forfatterens mening medfører at konkurranseloven § 12 bør tolkes forsiktig, og at pålegg om strukturelle tiltak bør være undergitt en god rettslig kontroll.