En rekke av de skranker EØS-avtalen setter for norske myndigheters handlefrihet, følger av bestemmelser i norsk lov gitt til oppfyllelse av forpliktelsene etter EØS-avtalen. Denne artikkelen drøfter virkninger i norsk rett av at skrankene er overskredet. Problemstillingen er aktualisert ved fremleggelsen av NOU 2004: 26 Hjemfall, og drøftelsene er knyttet til private foretaks plikt etter industrikonsesjonsloven til å tåle hjemfall. Artikkelen avsluttes med en beskrivelse av enkelte modeller for regulering av eierposisjoner i kraftsektoren innenfor de rammer EØS-retten setter.