Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 193-194)
av Sverre Erik Jebens
(side 195-218)
av Birgitte Bie Larssen
Sammendrag

Artikkelen tar for seg Konkurransetilsynets nyervervede kompetanse til å pålegge foretak strukturelle tiltak ved overtredelse av konkurranselovens forbudsbestemmelser. Strukturelle tiltak er påbud som ikke direkte retter seg mot et foretaks atferd, men mot den underliggende måten foretaket er organisert på. Artikkelen ser på begrunnelsen for å innføre en adgang til å pålegge denne type tiltak og reiser spørsmål ved om de fungerer så effektivt som lovgiver synes å forutsette. Videre behandler den omfanget av Konkurransetilsynets kompetanse og går nærmere inn på det krav til nødvendighet som loven oppstiller. Dette kravet må ses i lys av foretakenes behov for rettssikkerhet, som etter forfatterens mening medfører at konkurranseloven § 12 bør tolkes forsiktig, og at pålegg om strukturelle tiltak bør være undergitt en god rettslig kontroll.

(side 219-237)
av Magne Frostad
Sammendrag

Artikkelen omhandler de sentrale folkerettslige instrumentene for den freds­bevarende styrken i Afghanistan (ISAF) og styrkens folkerettslige rettigheter og plikter. I den forbindelse vurderes blant annet grunnlaget for eventuell maktbruk fra ISAFs side. Videre blir spørsmål av mer sivilrettslig karakter berørt, herunder hvor langt ISAFs immunitet mot erstatningskrav rekker.

(side 238-251)
av Finn Arnesen
Sammendrag

En rekke av de skranker EØS-avtalen setter for norske myndigheters handlefrihet, følger av bestemmelser i norsk lov gitt til oppfyllelse av forpliktelsene etter EØS-avtalen. Denne artikkelen drøfter virkninger i norsk rett av at skrankene er overskredet. Problemstillingen er aktualisert ved fremleggelsen av NOU 2004: 26 Hjemfall, og drøftelsene er knyttet til private foretaks plikt etter industrikonsesjonsloven til å tåle hjemfall. Artikkelen avsluttes med en beskrivelse av enkelte modeller for regulering av eierposisjoner i kraftsektoren innenfor de rammer EØS-retten setter.

Debatt
(side 254-255)
av Øyvind Østerud
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon