Artikkelen behandler spørsmålet om den enkelte aksjeeier er berettiget til å kreve selskapet oppløst ved dom på grunn av samarbeidsproblemer mellom aksjeeierne. Forfatteren konkluderer med at det eksisterer en ulovfestet oppløsningsrett på grunn av samarbeidsproblemer og analyserer de nærmere vilkår for denne retten. Forfatteren fremholder videre at oppløsningsretten bare omfatter krav rettet mot selskapet. Det eksisterer ingen ulovfestet oppløsningsrett i forhold til de øvrige aksjonærer.