Forfatteren gir en redegjørelse for reglene om oppsigelse av forsikringsavtaler slik disse er utformet etter endringer i forsikringsavtaleloven (FAL) ved lov 29. april 2005 nr. 22. Fremstillingen er særlig knyttet til oppsigelse av individuelle avtaler om skadeforsikring. Både oppsigelse gitt av forsikringstakeren og av selskapet er behandlet. En viktig nyordning når det gjelder skadeforsikringer, er forsikringstakerens rett til når som helst å flytte forsikringen til et annet forsikringsselskap. Det er viktig å få klarlagt hva flytteretten egentlig inne­bærer, og hvilken rett forsikringstakeren har til å få tilbakebetalt forsikringspremie etter at flytting er gjennomført. Henvisninger til praksis i Forsikringsskadenemnda (FSN) er innarbeidet.