De nye saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker trådte i kraft 01.04.04. Reglene reiser en rekke utfordringer av både etisk og praktisk karakter for de profesjonelle aktører. Noen sentrale problemstillinger knyttet til advokatrollen drøftes i denne artikkelen, både ut fra et yrkesetisk og et psykologisk perspektiv.