Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 129-130)
av Anders Ryssdal
Vitenskapelig publikasjon
(side 131-155)
av Knut Høivik
Sammendrag

Artikkelen behandler spørsmålet om den enkelte aksjeeier er berettiget til å kreve selskapet oppløst ved dom på grunn av samarbeidsproblemer mellom aksjeeierne. Forfatteren konkluderer med at det eksisterer en ulovfestet oppløsningsrett på grunn av samarbeidsproblemer og analyserer de nærmere vilkår for denne retten. Forfatteren fremholder videre at oppløsningsretten bare omfatter krav rettet mot selskapet. Det eksisterer ingen ulovfestet oppløsningsrett i forhold til de øvrige aksjonærer.

(side 156-169)
av Bjørn Engstrøm
Sammendrag

Forfatteren gir en redegjørelse for reglene om oppsigelse av forsikringsavtaler slik disse er utformet etter endringer i forsikringsavtaleloven (FAL) ved lov 29. april 2005 nr. 22. Fremstillingen er særlig knyttet til oppsigelse av individuelle avtaler om skadeforsikring. Både oppsigelse gitt av forsikringstakeren og av selskapet er behandlet. En viktig nyordning når det gjelder skadeforsikringer, er forsikringstakerens rett til når som helst å flytte forsikringen til et annet forsikringsselskap. Det er viktig å få klarlagt hva flytteretten egentlig inne­bærer, og hvilken rett forsikringstakeren har til å få tilbakebetalt forsikringspremie etter at flytting er gjennomført. Henvisninger til praksis i Forsikringsskadenemnda (FSN) er innarbeidet.

(side 170-180)
av Knut Rønbeck & Ragnhild Kverneland Lilleberg
Sammendrag

De nye saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker trådte i kraft 01.04.04. Reglene reiser en rekke utfordringer av både etisk og praktisk karakter for de profesjonelle aktører. Noen sentrale problemstillinger knyttet til advokatrollen drøftes i denne artikkelen, både ut fra et yrkesetisk og et psykologisk perspektiv.

Kommentar
(side 185-187)
av Trond Lexau
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon