Slik tomtefesteloven av 1996 lyder efter lovendring av 2004, har en fester av tomt for bolig eller fritidshus en vidtgående innløsningsrett. Diskusjonen omkring denne innløsningsrett har først og fremst gjeldt grunneier og festers interesser. Men innløsning kan også berøre dem som har rettigheter i grunn-eiendommen eller festeretten, og dertil kan slike rettigheter tenkes ha innflytelse på innløsningssummen. Disse forhold, som kan ha stor praktisk betydning, men har vært lite påaktet fra lovgivers side, er temaet i denne artikkel.