I juni 2005 ble det avsagt to dommer som gjelder grendedragningen mellom grunneieres og allmennhetens rettigheter i utmark. I artikkelen gjennomgås og kommenteres avgjørelsene, som etter forfatterens oppfatning innebærer en styrking av allemannsrettene, samtidig understrekes det at også allmennheten har plikter ved bruk av utmark. Strandsonen har spesiell betydning for rekreasjon og naturopplevelser for store befolkningsgrupper, samtidig som mange grunneiere snikprivatiserer utmark. Forfatteren oppfordrer kystkommuner til aktivt å fremme strandsonesaker for domstolene og tar også til orde for en gjennomgang av friluftsloven med sikte på å få til et regelverk som er enklere for folk å forholde seg til.