I artikkelen drøftes om organisering av kommunal virksomhet i interkommunalt selskap gir større grad av eierinnflytelse enn det som kan oppnås ved bruk av aksjeselskapsformen. Ifølge forarbeidene til lov om interkommunale selskaper representerer loven et tilbud til kommunene om en organisasjonsform for kommunal virksomhet hvor det er behov for noe større grad av politisk styring og kontroll enn det aksjeselskapsformen tillater. Forfatteren stiller seg tvilende til at denne forutsetningen slår til, og reiser i forlengelsen av dette kritikk mot utvikling av særskilte selskapsformer for kommunal virksomhet.