Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 385-386)
av Ole-Andreas Rognstad
(side 387-422)
av Anne Cathrine Sundby
Sammendrag

I EU pågår det for tiden et ambisiøst reformarbeide av den europeiske selskapsrett. Arbeidet vil medføre betydelige endringer i det selskapsrettslige landskap. Omformingen av landskapet skjer dels ved EF-domstolens praksis og dels ved Kommisjonens forslag til nye rettsakter. I reformen inngår bl.a. reguleringer knyttet til aksjonærenes rettsstilling, styret, konserner, overtagelsesbud, samt forumshopping ved bruk av filialer, flytting av registrert hovedsete og grenseoverskridende fusjoner. Ettersom EU-selskapsrett er en del av EØS-avtalen, vil reformen få stor betydning for den norske lovgiver, norske praktikere og det rettsvitenskapelige forskningsmiljø.

(side 423-472)
av Per Andreas Bjørgan, Peter Dyrberg & Niels Fenger
Vitenskapelig publikasjon
(side 473-491)
av Kristoffer Dons Brøndbo & Stig H. Solheim
Sammendrag

Artikkelen omhandler selgers ansvar for innendørs arealsvikt ved salg av fast eiendom. Siden vedtakelsen av avhendingsloven har det vært en utvikling på dette feltet. Særlig har arealstørrelsens økende betydning for prisfastsettelsen kombinert med mer nøyaktige og ensartede målemetoder medført at de syns-punkter som ble fremmet i lovens forarbeider, må nyanseres. Dette er også fulgt opp i rettspraksis. Høyesterett har i denne forbindelse valgt å angripe problemstillingen på en noe spesiell måte. Den nye tilnærmingsmåten avviker fra avhendingslovens egen systematikk og det som tradisjonelt har vært vanlig tilnærmingsmåte for opplysningsansvar.

(side 492-508)
av Hans Chr. Bugge
Sammendrag

Artikkelen redegjør for de viktigste reglene i miljøinformasjonsloven som trådte i kraft 1. januar 2004. Loven utvider både forvaltningsorganers og offentlige og private virksomheters plikt til å ha kunnskap om miljøforhold og til å gi miljøinformasjon til allmennheten. Den inneholder også en generell regel om rett til medvirkning i miljøsaker. Loven bringer norsk rett i samsvar med en FN-konvensjon på området («Århuskonvensjonen») og et nytt EF-direktiv om rett til miljøinformasjon som er inntatt i EØS-avtalen. For offentlige organer går reglene på viktige punkter lengre enn offentlighetsloven. Informasjonsplikten for private virksomheter går også lengre enn det som følger av de internasjonale reglene. Forfatteren ser positivt på loven og intensjonen med den, men peker på enkelte svakheter som kan begrense dens praktiske betydning.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon