Framlegget til EU-direktiv om urimeleg handelspraksis vert venteleg vedteke våren 2005. Formålet med direktivet, som er klart EØS-relevant, er å fjerne hindringar for ein velfungerande marknad for detaljvarer og tenester, og det skal såleis styrke funksjonen til den indre marknaden i forholdet mellom næringsdrivande og forbrukarar. Artikkelen presenterer bakgrunnen for og hovud­linene i direktivframlegget.