1I NOU 2002:4, Ny straffelov, uttalar sig Straffelovkommisjonen för att införa i den kommande straffeloven ett särskilt kapitel 16 om «krigsforbrytelse, folkemord og forbrytelse mot menneskeheten». Därmed skulle brottstyperna, som omfattas av Romstadgan för Internationella Brottmålsdomstolen (Romavedtekten), övertas i norsk rätt. Förslaget vidareutvecklas i Ot.prp. nr. 90 (2003–2004), Om lov om straff. Artikeln tar sin utgångspunkt i några förklaringar om internationell straffrätt, internationella straffdomstolar och Romstadgans komplementaritetsprincip. På denna bakgrund undersökas, vilka skäl som finns för Norge att kriminalisera internationella förbrytelser på nationell nivå. Slutligen går artikeln närmare in på Romstadgans enskilda straffbestämmelser, berättar om deras omsättning i andra länder och behandlar från ett rättskomparativt perspektiv några synpunkter med hänsyn till den planerade norska lagstiftningen.