Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 129-130)
av Per Danielsen
(side 131-146)
av Karin Cornils
Sammendrag

1I NOU 2002:4, Ny straffelov, uttalar sig Straffelovkommisjonen för att införa i den kommande straffeloven ett särskilt kapitel 16 om «krigsforbrytelse, folkemord og forbrytelse mot menneskeheten». Därmed skulle brottstyperna, som omfattas av Romstadgan för Internationella Brottmålsdomstolen (Romavedtekten), övertas i norsk rätt. Förslaget vidareutvecklas i Ot.prp. nr. 90 (2003–2004), Om lov om straff. Artikeln tar sin utgångspunkt i några förklaringar om internationell straffrätt, internationella straffdomstolar och Romstadgans komplementaritetsprincip. På denna bakgrund undersökas, vilka skäl som finns för Norge att kriminalisera internationella förbrytelser på nationell nivå. Slutligen går artikeln närmare in på Romstadgans enskilda straffbestämmelser, berättar om deras omsättning i andra länder och behandlar från ett rättskomparativt perspektiv några synpunkter med hänsyn till den planerade norska lagstiftningen.

(side 147-177)
av Tore Bråthen
Sammendrag

1Avtaler om eiendomsmeglingsoppdrag skiller seg fra alminnelig norsk avtalerett ved at avtalen er underlagt et meget strengt formkrav. En avtale om et eiendomsmeglingsoppdrag kan bare inngås på en bestemt blankett med opplysninger om nærmere angitte forhold. Overholdes ikke reglene om formkravet, sier eiendomsmeglingsloven at eiendomsmegleren verken har krav på vederlag eller dekning av sine utlegg. Loven kan imidlertid neppe tas helt bokstavelig i forhold til alle slags brudd på reglene. I artikkelen behandles kravene til bruk av oppdragsskjema for avtaler om eiendomsmeglingsoppdrag, og konsekvensene av at oppdragsskjema ikke er brukt, eller at det brukt i strid med de lov­bestemte krav til hva som skal reguleres i oppdragsskjemaet.

(side 178-189)
av Tore Lunde
Sammendrag

Framlegget til EU-direktiv om urimeleg handelspraksis vert venteleg vedteke våren 2005. Formålet med direktivet, som er klart EØS-relevant, er å fjerne hindringar for ein velfungerande marknad for detaljvarer og tenester, og det skal såleis styrke funksjonen til den indre marknaden i forholdet mellom næringsdrivande og forbrukarar. Artikkelen presenterer bakgrunnen for og hovud­linene i direktivframlegget.

Litteratur
(side 190-191)
av Jørgen Aall
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon