Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 579-605)
av Asbjørn Kjønstad
Sammendrag

Forfatteren gjør rede for og vurderer det nyeste rettskildematerialet som knytter seg til det domstolsskapte objektive ansvaret.1 Det er tre avgjørelser fra EF-domstolen om produktansvar, to dommer fra Høyesterett, nemlig «Røykedommen» (Rt. 2003 s. 1546) og «Tannlegedommen» (Rt. 2004 s. 122), og to artikler om disse av Are Stenvik. Dette materialet taler for å begrense anvendelsesområdet til det ulovfestede objektive ansvaret. Forfatteren mener at dette ansvaret fortsatt er verneverdig. I likhet med Stenvik er Kjønstad kritisk til Høyesteretts interesseavveining i «Røykedommen». Forfatteren mener at det ulovfestede objektive ansvaret ikke bør begrenses eller falle bort på grunn av de tre EF-dommene om produktansvar. I likhet med Thomas Wilhelmsson framhever Kjønstad at erstatningsretten kan bli ekstra viktig i det postmoderne, privatiserte og globaliserte samfunnet.

(side 606-619)
av Jon Bing
Sammendrag

Offentlighetslovutvalget har i sin utredning NOU 2003:30 foreslått videreført den gjeldende definisjonen av «dokument». Denne artikkelen diskuterer hvordan dokumentbegrepet er konstruert, og de fire typer av kriterier som brukes i definisjonen. Det foreslås en forenkling og klargjøring som det antas ikke endrer definisjonens materielle innhold.

(side 620-636)
av Asbjørn Strandbakken
Sammendrag

I 1998 ble det iverksatt et nordisk utredningsarbeid i familie- og arverett. Formålet med arbeidet var å fremstille de ulike lands regler og komme med forslag til harmonisering på de punkter hvor man hadde valgt ulike løsninger. Resultatet foreligger i form av fire bøker: En om familierett av Anders Agell, en av Peter Lødrup om arverett og to bøker om barnerett av Anders Agell, Anna Singer, Peter Lødrup (bind I), og Svend Danielsen (bind II). I denne artikkelen omtales boken av Agell. Forfatteren har liten tro på at prosjektet vil munne ut i ens lovgivning i de nordiske land, men mener at utredningsarbeidet bør medføre at man foretar visse endringer i den norske ekteskapsloven.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon