Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 321-322)
av Jens Edvin A. Skoghøy
(side 323-339)
av Magnus Matningsdal
Sammendrag

Temaet for artikkelen er hvilke politiske utsagn som det bør legges vekt på ved straffutmålingen. Artikkelen tar utgangspunkt i at den norske lovgivningen normalt opererer med vide strafferammer, og at det i stor utstrekning har vært overlatt til domstolene, med Høyesterett i spissen, å utvikle straffenivået ved de enkelte overtredelsene. De siste årene har det imidlertid oppstått en økt politisk interesse for straffenivået. I artikkelen argumenteres det for at det er Stortinget som lovgiver domstolene skal forholde seg til. Utsagn utenom lovgiverrollen bør ikke tillegges selvstendig vekt. Dette innebærer likevel ikke at de forhold som har begrunnet ønsket om straffskjerping, kan ha relevans ved straffutmålingen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 340-359)
av Hans Petter Graver
Sammendrag

Med konkurranseloven av 2004 er det innført et generelt forbud mot misbruk av dominerende stilling i markedet. Reguleringen av monopolatferd er dermed lagt om fra inngrepsprinsippet til forbudsprinsippet. Forbudsbestemmelsen tar sikte på å harmonisere norsk rett med forbudet i EØS. Norsk rett føyer seg med dette inn i rekken av de fleste europeiske land som har utformet nasjonale regler på bakgrunn av reglene i Romatraktaten. Artikkelen behandler rettskildespørsmål som en slik harmonisering reiser, og konkluderer med at de norske regler må tolkes ut fra EØS-kildene. Den presenterer hovedpunktene i forbudet og drøfter hvordan overgangen til forbudsprinsippet berører foretaket, tredjeparter og myndighetenes påleggs- og dispensasjonskompetanse. Endelige drøfter artikkelen hvilke prosessuelle regler som gjelder for forvaltningens behandling av saker om overtredelse av forbudet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon