Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 129-130)
av Ole Gjems-Onstad
(side 131-142)
av Tore Schei
Sammendrag

Temaet for artikkelen1 er ulike sider ved Høyesteretts virksomhet i tiden frem mot 200. års jubileet i 2015. Virkningen av økt bruk av rettighetslovgivning drøftes. Det reises spørsmål om det er spenninger mellom Høyesterett og Stortinget. Utvelgelsen av saker og ulike sider ved behandlingen av dem både i kjæremålsutvalget og avdeling tas opp. Høyesteretts forhold til advokatene behandles. Avslutningsvis drøftes rekrutteringssituasjonen for Høyesterett.

Vitenskapelig publikasjon
(side 143-156)
av Marit Halvorsen
Sammendrag

Artikkelen er en analyse av det rettslige begrepet «nødvendig helsehjelp» og tar sikte på å vurdere i hvilken grad standarden kan være et brukbart redskap for å gjennomføre prioritering av helsetjenester. «Nødvendig helsehjelp»- begrepet beskriver dels en rettslig standard som peker på hva som medisinsk sett er nødvendig for pasientens funksjon og bedring, dels en modal avveiningsnorm som åpner for å vurdere medisinsk nødvendighet mot hensynet til samfunnets ressurser, og dels en forvaltningsrettslig regel om krav til likebehandling og saklighet i fordeling av tjenestene. Forfatteren undersøker også hvilke tjenester lovgiver har forpliktet stat og kommune til å yte gjennom å gi borgerne rett til nødvendig helsehjelp. Helsevesenets organisering og finansiering tilsier at befolkningen tilbys et bredt spekter av tjenester.

(side 157-174)
av Bjørn Engstrøm
Sammendrag

Forfatteren gjennomgår enkelte av endringene fra juli 2003 i vegtrafikkloven hvor kompetansen til å inndra førerkort på grunnlag av en straffbar handling ble overført fra politiet til domstolene. Bakgrunnen for lovreformen blir gjennomgått, samtidig som det blir redegjort for hovedpunktene i de nye lovbestemmelsene med tilhørende forskrift gitt 19. desember 2003 nr. 1660. Det blir også gitt kommentarer til den prinsipielt viktige dommen i Rt. 2002 s. 1216 hvor Høyesterett vurderte spørsmålet om politiets inndragning av førerkort kunne anses som dobbeltstraff etter EMK. Ordningen med prikkbelastning i førerkort blir omtalt.

(side 175-185)
av Pål Mitsem
Sammendrag

I en rekke straffedommer om incest og seksuelle overgrep har medisinsk sakkyndiges personlige oppfatninger, som har manglet vitenskapelig begrunnelse, ført til uriktig domfellelse. Mange saker er søkt gjenopptatt under henvisning til at den medisinske begrunnelse for domfellelse har sviktet. Noen av disse saker har resultert i gjenopptakelse og frifinnelse, mens begjæringen er avvist i andre saker. Situasjonen på dette rettsfelt gjennomgås, også med henvisning til de nye regler om gjenopptakelse av straffesaker gjeldende fra 2004.

(side 186-198)
av Per Danielsen
Sammendrag

Det er ikke nevneverdig forskjell mellom rettspraksis i Norge og EMD når domstolene fortolker de påklagede injurier. Og det bør vel ikke være egnet til å forundre at avislesere og dommere oppfatter noenlunde likt over hele Europa, fremholder artikkelforfatteren, som mener å kunne påvise at den kritikk advokat Kyrre Eggen i boken «Ytringsfrihet» har reist mot Høyesteretts tolkingsprinsipper, ikke har dekning i rettskildene, snarere tvert imot. Forfatteren mener det ikke er urimelig å stille som profesjonskrav til mediene at journalister - som praktiserer det norske språk hver dag som arbeidsredskap - bør kunne holdes rettslig ansvarlig basert på hvordan «alminnelige avislesere» (folk flest) oppfatter og tolker det de skriver.

Kommentar
Produktansvar for tobakksskader
– en kommentar til Høyesteretts dom 31. oktober 2003 (røykedommen)
(side 199-207)
av Are Stenvik
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon