I denne artikkelen gis en oversikt over enkelte sider av den rettslige reguleringen av ytringer på Internettet, særlig relatert til ytringsfrihet. Etter en innledende drøftelse av Internettets karakter og visse interlegale aspekter diskuteres forslaget til ansvarsregulering av visse mellomledd for formidling av ytringer i Nettet: overførings- og tilgangstjenester, mellomlagringstjenester og visse lagringstjenester. Det argumenteres for at i forhold til mellomlagringstjenester vil instruksjoner rettet til datamaskinprogrammer (som feks søkemotorer) kunne ha rettslig relevans for mellomleddets ansvar. Kravet til «kunnskap» som betingelse for ansvar hos en operatør av lagringstjenester diskuteres også kort.