Når en kommune konkurranseutsetter en oppgave, får ofte den kommunale etaten som tidligere har utført oppgaven, anledning til å delta i konkurransen ved å gi såkalt «internbud» på vegne av kommunen. Det oppstår da ikke bare en konkurranse om oppdraget mellom private tilbydere, men også mellom de private tilbyderne og kommunen. Denne situasjonen, der kommunen opptrer både som oppdragsgiver og tilbyder i den samme konkurransen, reiser flere rettslige problemer. Artikkelen behandler enkelte problemstillinger som oppstår i forhold til statsstøtteregelverket og regelverket om offentlige anskaffelser.