Det norske rettskildebildet er endret av internasjonale konvensjoner som Norge er tilsluttet. Med utgangspunkt i EMK og EØS drøfter artikkelen nærmere konsekvenser av dette for rettskilder og tolkningsmetode. I artikkelen gjennomgås argumenter om heldige og uheldige sider ved utviklingen. Høyesteretts tilnærming i de senere års plenumsavgjørelser presenteres og kommenteres.