Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 385-386)
av Kirsti Strøm Bull
(side 387-394)
av Thor Falkanger
Sammendrag

Lovsatt boplikt gjaldt opprinnelig ved erverv av landbrukseiendom, men gjennom forskrift til konsesjonsloven er det mulighet for innføring av boplikt også for andre eiendommer - noe som i stigende grad er blitt utnyttet av kommunene som ledd i den enkelte kommunes ønske om å opprettholde permanent bosetting. Artikkelen redegjør for hovedtrekkene i regelverket og peker på de avløsningsregler som finnes i utkastet til ny konsesjonslov i Ot.prp. nr. 79 (2002-2003).

(side 395-406)
av Bjørnar Olaisen
Syndens sanne ansikt?
Kommentar til Høyesteretts avgjørelse 13. mai 2003, saknr.00037/2003
(side 407-420)
av Ragna Aarli
Sammendrag

Høyesterett modifiserte i vår domstollovens regler om fotoforbud i straffesaker. Forfatteren er kritisk til avgjørelsen og hevder at modifikasjonen av forbudet kan synes styrt av journalistiske, og ikke rettslige kriterier. Hun stiller seg skeptisk til at Høyesterett i denne saken har valgt bort nasjonale verdiprioriteringer i en bestrebelse på noe som kan synes som en «overoppfyllelse» av internasjonale forpliktelser.

(side 421-426)
av Jon Wessel-Aas
Sammendrag

Påvirket av praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol, har det i norsk rettspraksis skjedd en betydelig utvikling innenfor presseretten de senere år. Blant de problemstillingene som har blitt berørt av denne utviklingen, er pressens rettslige ansvar som videreformidler av andres ærekrenkende ytringer. Tidligere norsk rett tilsa at pressen som hovedregel ble likestilt med ytringens kilde, slik at det måtte føres sannhetsbevis for ytringenes innhold, med mindre de såkalte «referatprivilegiene» fikk anvendelse. Forfatteren argumenterer for at nyere, norsk rettspraksis viser at den nye hovedregelen i slike tilfeller, er at pressen er ansvarsfri, så langt den videreformidlede informasjonen har allmenn interesse og det journalistiske håndverket er aktsomt.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon