Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 305-306)
av Henning Jakhelln
(side 307-340)
av Per Andreas Bjørgan, Peter Dyrberg & Niels Fenger
Sammendrag

Denne artikkelen gjennomgår avgjørelser fra EFTA-domstolen og de to EF-domstolene (EF-domstolen og Retten i første instans) i 2002 og utgjør en fortsettelse av artiklene publisert i Lov og Rett 2000 s. 271 og 2002 s. 532. Som tidligere er det forfatternes håp at artiklene skal bidra til å øke bevisstheten om EØS-retten og dennes stadig større betydning i de nasjonale rettssystemene. Som gjennomgangen av avgjørelsene forhåpentligvis illustrerer, har EØS-retten betydning ikke bare for nasjonale regler som direkte regulerer varehandel, tjenesteyting, person- og kapitalbevegelser. EØS-retten har også økende betydning for andre områder som mange kanskje trodde falt utenfor avtalen, slik som nasjonale skatte- og avgiftsregler, konsesjonsbestemmelser og nasjonale prosessregler.

(side 341-359)
av Asbjørn Kjønstad
Sammendrag

Artikkelen tar opp spørsmålet om forholdet mellom lovgivning som gir borgerne rettigheter, og det kommunale selvstyret. Forfatteren framhever at de problemer som i dag søkes løst av velferdsstaten og velferdskommunene, for noen tiår siden ble tatt hånd om av familiene. Det er nå ikke blitt så mye mer juss, men den offentlige retten er utvidet, mens familie- og arverettens betydning er innskrenket. De familierettslige pliktene som man før hadde overfor sin ektefelle, sine barn og andre slektninger, er nå avløst av skatterettslige forpliktelser overfor fellesskapet. Kommunene er gitt herredømme over store deler av samfunnets skatteinntekter. Med det høye skattetrykket som vi har i vårt samfunn, skulle det bare mangle om ikke borgerne hadde visse rettigheter overfor staten og kommunene.

(side 360-367)
av Audvar Os
Sammendrag

Med utgangspunkt i lederartikkelen «Tvilsom boplikt» i Lov og Rett nr. 2/2003 (s.65-66), tar forfatteren for seg noen problematiske sider ved boplikt, både knyttet til konsesjonsloven og plan- og bygningsloven. Det felles utgangspunkt for de konflikttilfeller som forfatteren tar opp, er det stadig økende behov for ferieboliger, særlig i kystsonen. Det blir bl.a. redegjort nærmere for ulike konfliktsituasjoner knyttet til den rettslige forståelsen av uttrykk som helårsbolig og fritidsbolig, boligbruk og feriebruk. I artikkelen gås det også inn på aktuell ny lovgivning og foreliggende lovendringsforslag.

(side 368-372)
av Hans Kristian Bjerke
Sammendrag

I artikkelen tas det til orde for å avskaffe partenes utskytingsrett i jurysaker. Det foreslås at antallet jurymedlemmer som skal møte frem blir redusert til fjorten, og at reduksjon til det nødvendige antall habile medlemmer kun skal skje ved loddtrekning blant de på forhånd uttrukne ordinære medlemmer etter domstolloven § 85

Minneord
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon