Forbudet mot straffbar innsidehandel ble skjerpet i 2001 ved endring av lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel. Siktemålet var å effektivisere, klargjøre og skjerpe forbudet mot ulovlig innsidehandel. I hvilken grad er formålet nådd, og hvilken betydning har de nye reglene for aktørene i verdipapirmarkedet? I artikkelen redegjør forfatteren for de endrede krav til informasjonens art og kurspåvirkning. Konklusjonen er at endringen innebærer en klar skjerpelse av forbudet mot innsidehandel, men at bekjempelse av straffbar innsidehandel ikke alene er betinget av en tilstrekkelig streng lovbestemmelse. De nye reglene vil imidlertid kunne føre til at den strafferettslige oppfølgning i større grad vil virke etter intensjonene bak innsidehandelforbudet.