EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i Hegelstad mot Hydro Texaco gjelder anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53 på en avtale om eksklusiv kjøpsplikt der avtalen var en av en rekke lignende avtaler som leverandørene på markedet hadde inngått med «sine» distributører. Der en avtale om eksklusiv kjøpsplikt virker i markedet sammen med en rekke tilsvarende avtaler, har ikke EF-domstolen analysert virkningene på konkurransen av den konkrete avtale isolert i forhold til EF-traktatens artikkel 81, som tilsvarer EØS-avtalens artikkel 53. Det avgjørende har vært om den kumulative effekt av alle avtalene om eksklusiv kjøpsplikt har vært en avskjerming av markedet, og om den konkrete leverandørs avtaler i så fall bidrar merkbart til markedsavskjermingen. EF- domstolen har kun unntagelsesvis åpnet for at vurderingen av en leverandørs avtalenett kan oppdeles, slik at spesifikke avtalers bidrag til nettverkseffekten vurderes uavhengig av leverandørens øvrige avtaler om eksklusiv kjøpsplikt. EFTA-domstolen la den analysemodell EF-domstolen har utviklet for vurderingen av avtaler om eksklusiv kjøpsplikt til grunn, men den rådgivende uttalelsen avviker etter forfatterens mening på sentrale punkter fra EF-domstolens praksis.