Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 65-66)
av Tore Sverdrup Engelschiøn
(side 67-84)
av Henning Jakhelln & Robert Myhre
Sammendrag

Klagenemnda for offentlige anskaffelser er opprettet av regjeringen med virkning fra 1. januar 2003. Den skal behandle klager fra leverandører som mener at offentlige organer har brutt lov om offentlige anskaffelser med forskrifter. Klagenemnda vil motta opplysninger og dokumenter både fra oppdragsgiver og fra den aktuelle leverandør. Spørsmålet blir da i hvilken grad ikke bare partene selv, men også utenforstående, som for eksempel pressen, kan kreve innsyn i de dokumenter klagenemnda har mottatt i sakens anledning.

(side 85-93)
av Per M. Ristvedt
Sammendrag

Artikkelen analyserer og behandler betydningen av Høyesteretts dom av 14. november 2002 vedrørende spørsmålet om risikoplassering mellom kjøper og selger av fast eiendom under avhendingslovens § 3-9 annet punktum. Artikkelen viser hvordan Høyesterett i sin første dom om denne bestemmelsen har pålagt kjøperen risikoen når det var opplyst om en feil som ga grunn til bekymring, og det senere viste seg at årsaken var en annen enn forventet, og utbedringskostnadene ble større enn antatt. Dommen legger terskelen høyt i forhold til hva som skal til før det foreligger en mangel i avhendingslovens forstand når eiendommen er solgt «as is». Dommen må også anses avklarende med hensyn til en rekke andre spørsmål. Blant annet pålegges kjøperen ansvaret dersom han ikke følger selgerens oppfordringer om nærmere undersøkelser av eiendommen med hjelp av sakkyndige, når disse undersøkelsene ville avdekket de forhold som kjøperen oppdaget etter overtagelse. Artikkelen viser videre hvordan Høyesterett har gitt prinsipielle føringer ved å uttale at det er viktig med en forståelse av avhendingsloven som hindrer rettstvister. Det er for øvrig uttalt i dommen at den er prinsipiell.

(side 94-114)
av Thomas K. Svensen
Sammendrag

Artikkelen drøfter domstolenes kompetanse til å gi dom for realitet ved prøving av lovbundne forvaltningsvedtak. Rt. 2001 side 995 avklarer, etter forfatterens oppfatning, rettstilstanden på generelt grunnlag. Den klare hovedregel er at domstolene ikke har slik kompetanse uten at det foreligger særskilt hjemmel. Unntak fra hovedregelen kan kun gjøres i særlige tilfeller. Rekkevidden av unntaket er svært begrenset. Rettstilstanden som følger av Rt. 2001 side 995, er ikke i strid med EMK artikkel 6 nr. 1.

(side 115-117)
av Inge B. Tonholm
Sammendrag

Domstolloven §§ 12 og 21 inneholder bestemmelser som gir Kongen rett til å fastsette nærmere regler om hvilke dommere som skal behandle saker hvor det legges fram sikkerhetsgradert informasjon. Forfatteren stiller spørsmål om dette er i overensstemmelse med kravet om uavhengige domstoler.

Litteratur
(side 118-121)
av Håkon Glommen Eriksen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon