Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 529-530)
av Helge Aarseth
(side 531-563)
av Per Andreas Bjørgan, Peter Dyrberg & Niels Fenger
Sammendrag

Denne artikkelen inneholder en gjennomgang av de viktigste avgjørelsene som EFTA-domstolen samt de to EF-domstolene (EF-domstolen og Retten i første instans) har avsagt i perioden 2000-2001. Artikkelen utgjør dermed en fortsettelse av artikkelen som ansatte ved EFTAs overvåkningsorgan publiserte i Lov og Rett 2000 s. 271, vedrørende rettspraksis fra 1999. Håpet er at artikkelen kan medvirke til å skape større klarhet rundt EØS-retten og dennes stadig økende betydning for norske borgere, advokater og embetsmenn.

(side 564-584)
av Thor Falkanger
Sammendrag

Høyesteretts dom i saken om bedriften Kjells Markiser, som måtte begjære oppbud, vedrører sentrale spørsmål om omstøtelse, dels der saldoen på kassekredittkontoen reduseres ved inngang av kundefordringer, dels der bankens andre kredittforhold gjøres opp ved belastning av kontoen («ombytting av gjeld»). Ikke minst er avgjørelsen viktig ved at kassekreditten var sikret ved et faktoringpant: Hvilken betydning har et slikt pant når panteretten «ikke er tiltrådt»?

(side 585-605)
av Jon T. Johnsen
Sammendrag

Skal vernet etter menneskerettskonvensjonene sikres gjennomslag i norsk rett, må eksisterende interne regler som er i konflikt med menneskerettsvernet, endre. Med utgangspunkt i straffeprosessreglene blir det i artikkelen stilt spørsmål om lovgiver bør spille en mer aktiv rolle enn hva som hittil er gjort. For lovgiver kan det ha fortont seg som riktig å la domstolene uforstyrret få utvikle sine justeringsmetoder for internretten, men etter forfatterens oppfatning viser erfaringene at det er behov for en mer aktiv lovgiverinnsats.

(side 620-625)
av Borgar Høgetveit Berg & Tolle Stabell
Sammendrag

Kjæremålsutvalet har i Rt. 2001 s. 295 lagt til grunn at det kan gjevast mellombels åtgjerd om ikkje å effektuere eit negativt forvaltingsvedtak trass i at retten ikkje har funne at vedtaket er ugyldig. Forfattarane meiner at dette bryt radikalt med grunntankane bak tvangsfullføringslova kapittel 15.

Debatt
(side 626-627)
av Per Danielsen
(side 627-628)
av Per Danielsen
(side 629-631)
av Anders Bratholm
Nytt fra Høyesterett og de juridiske fakultetene
(side 639-640)
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon