Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 401-402)
av Vidar Strømme & Cato Schiøtz
(side 403-415)
av Nils Nygaard
Sammendrag

I artikkelen reflekterer forfattaren over ulike nivå i rettsutviklinga, med dømee frå skadebotretten. Han tek utgangspunkt i den finske rettsteoretikar Kaarlo Tuoris forklaringsmodell med tre nivå. Det eine nivået er rettens overflate, der ein finn dagens lovgjeving og rettspraksis, og dels også rettslitteratur som tolkar og presiserer normene. På eit djupare nivå ligg den generelle rettskulturen i landet, som kjem til uttrykk særleg gjennom rettsprinsipp og generelle rettsomgrep, juridisk metode mv. Det tredje nivået er rettens djupstruktur, som kjem til uttrykk gjennom meir grunnleggjande prinsipp og omgrep av meir tid­ laus karakter, rettens rettsfilosofiske basis mv. Desse tre nivå eller plan kan over tid påverka kvarandre, og vil gjera seg gjeldande på kvar sin måte når ein skal ta standpunkt til eit konkret rettsspørsmål. Forfattaren brukar utmålings­ reglane, skyldregelen og det ulovfeste objektive ansvaret som døme e på på utvikling på desse tre ulike nivå. Til slutt tek forfattaren opp spørsmålet kva som kan skje ved eventuell europeisk harmonisering av skadebotretten, dersom rettens overflate blir likelydande i alle EU/EØS-land, medan dei einskilde lands rettskultur og djupstruktur kan variera innbyrdes.

(side 416-425)
av Kåre Lilleholt
Sammendrag

Artikkelen gjer greie for ei endring i dei fastsette blankettane for pantebrev i fast eigedom. Endringa inneber at pantebrev ikkje lenger har nokon gjeldsbrevdel som normalinnhald. Dersom slike pantebrev kan koma i staden for dei gjorde pantobligasjonane, er det ei vinning. Dei nye pantebreva bør reknast som skadeslausbrev i høve til foreldingsreglane, men helst ikkje i høve til reglane om tvangsfullføring. Ein bør vurdere lovendringar som legg til rette for bruken av dei nye pantebreva.

(side 426-446)
av Torbjørn Olsen
Sammendrag

Gjennom 2000 år har Den katolske kirke utviklet sin egen rett, den kanoniske rett, som både har latt seg påvirke av den alminnelige borgerlige rett og rettsutvikling, og som selv har påvirket denne. Retten er omfattende utbygd med sine egne institusjoner, lover og andre bestemmelser, saksbehandlingsformer og sin egen rettspraksis. Den inkluderer egne rettergangsordninger for å avgjøre viktige spørsmål. Disse ordninger oppviser interessante likheter med, men også avvik fra våre kjente prosessformer. Forfatteren gir en oversikt over det kanoniske rettsvesen med sine prosesser, både generelt og med henblikk på spesialprosessene.

(side 447-453)
av Atle Sønsteli Johansen
Sammendrag

Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljøloven av 4. februar 1977 nr. 4 kapittel XII A. Et hovedformål med direktivet er å beskytte arbeidstakere ved overdragelse av virksomhet. Det beror på en helhetsvurdering om det foreligger overdragelse, og en rekke momenter vil inngå i vurderingen. I en slik helhetsvurdering oppstår spørsmålet om det også kan legges vekt på om ansatte overføres, og hvilken betydning det i så fall har om ansatte får tilbud om å bli overført til erverver.

Bokanmeldelser
(side 454-462)
av Stein Inge Spurkland & Gunnar Eriksen
Sammendrag

REKONSTRUKTION AV FÖRETAG INOM INSOLVENSLAGSTIFTNINGENS RAMAR. EN JÄMFÖRANDE STUDIE I SVENSK OCH AMERIKANSK INSOLVENSRÄTTStockholm universitet, Norstedts Juridik, 2001, 561 siderMarie Tuula

REINDRIFTEN I FINNMARK. RETTSHISTORIE 1852-1960Cappelen Akademisk Forlag 2001, 376 s.Kirsti Strøm Bull, Nils Oskal, Mikkel Nils Sara

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon