Artikkelen behandler følgene av Høyesteretts plenumsavgjørelser av 3. mai d.å., særlig Sundt-kjennelsen. At tilleggsskatt er "straff", gir rettigheter til skattyter (og andre som utsettes for tilsvarende administrative reaksjoner) når varsel om reaksjonen er fremsatt. Ikke bare må saken behandles innen "rimelig tid", men skattyter antas bl.a. å få større innsynsrett i ligningsmyndighetenes skjønnsgrunnlag og annet "internt" materiale, samtidig som bevisavskjæringsregelen har blitt betydelig svekket. Kort sagt: Prosessuelle fortrinn for myndighetene, hjemlet f.eks. i ligningsloven, må vike hvis de kolliderer med de rettsikkerhetsgarantier som Menneskerettskonvensjonen bygger på.