En rettskraftig straffedom hindrer at tiltalte på nytt må møte for retten tiltalt for samme forhold. I lys av EMKs 7. tilleggsprotokoll artikkel 4 oppstår imidlertid spørsmålet om ileggelse av straff er til hinder for at det i tillegg ilegges sivile sanksjoner som har mer eller mindre likhetstrekk med formelle straffesanksjoner. Ved Høyesteretts plenumsdommer av 3. mai 2002 ble det avgjort at ileggelse av 60 % tilleggsskatt vil være til hinder for at det senere reises straffesak, og dersom det er ilagt straff, kan det ikke senere ilegges 60% tilleggsskatt. Forfatteren er enig i resultatet, men ikke i begrunnelsen. Det er en rekke andre sivile sanksjoner enn tilleggsskatt som aktualiserer forholdet til 7. tilleggsprotokoll, for eksempel inndragning av førerkort, overtredelsesgebyr, inndragning av utbytte av straffbare handlinger mv. I lys av praksis fra Strasbourg og Høyesterett i USA mener forfatteren at artikkel 4 i 7. tilleggsprotokoll har et snevrere virkeområde enn EMK artikkel 6 (1) hva gjelder "criminal charge".