Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 257-258)
av Amund Bjøranger Tørum
Subsumsjonsdom
Domstolenes kompetanse til å bestemme utfallet av en rettstvist når forvaltningen har truffet et ugyldig forvaltningsvedtak
(side 259-294)
av Erik Boe
Sammendrag

Artikkelen drøfter domskompetansen når forvaltningen har truffet et ugyldig forvaltningsvedtak. Forfatteren argumenterer for at retten har en viderekompetanse til å avgjøre det underliggende materielle kravet enn Høyesterett forutsatte i kjennelsen i Rt. 2001 s. 995. Problemstillingene og løsningsmåtene må nyanseres og raffineres mer enn det ble gjort i kjennelsen. Dels må det skilles mellom dom i saker om lovbundne vedtak og dom om diskresjonære vedtak, dels kan saker om lovbundne vedtak ligge forskjellig an fra gang til gang. Hovedspørsmålet er neppe om retten kan fastsette nytt innhold i forvaltningsvedtaket. Det er hvor langt det er grunn til å nytte kompetansen eller å være tilbakeholdende med å gi en slik dom. Så vel full avgjørelse av det materielle kravet som dom på føringer for forvaltningsavgjørelsen kan etter omstendighetene tenkes. Kanskje kan retten også pålegge forvaltningen å endre organisasjon eller innretning når systemene i forvaltningen fører til ugyldige enkeltavgjørelser.

(side 295-306)
av Jan Fr. Haraldsen
Sammendrag

Artikkelen gir en fremstilling av hvordan leasingproduktet fungerer i Norge og forholdet til panteloven. I den forbindelse knyttes det noen kommentarer til Jens Edvin A. Skoghøys omtale av Høyesteretts kjennelse Rt. 2001 s. 232 i Lov og Rett nr. 9/2001.

(side 307-316)
av Rune Lium
Sammendrag

I artikkelen drøftes spørsmålet om arbeidsgiver kan være erstatningsansvarlig etter det ulovfestede objektive erstatningsansvaret for skader eller sykdommer som ikke faller inn under lov om yrkesskadeforsikring. Det konkluderes med at arbeidsgiver er erstatningsansvarlig for skader/ sykdommer som er en følge av en typisk risiko ved arbeidsgivers virksomhet, når risikoen overstiger dagliglivets risiko. Erstatningskrav som følge av belastningslidelser blir trukket frem som et område hvor det ulovfestede objektive ansvaret kan være aktuelt.

Bokanmeldelse
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon