Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 129-130)
av Kai Krüger
(side 131-163)
av Mads Magnussen
Sammendrag

EFTA-domstolen behandler tre hovedtyper direkte søksmål: traktatbruddssøksmål, ugyldighetssøksmål og passivitetssøksmål. Artikkelen redegjør for EFTA-domstolens kompetanse i traktatbruddssøksmål anlagt mot en EFTA-stat av EFTAs overvåkningsorgan eller en annen EFTA-stat. Artikkelen diskuterer mulige grunnlag for traktatbruddssøksmål mot en EFTA-stat, og gir en oversikt over EFTA-domstolens behandling av slike søksmål. Artikkelen redegjør videre for innholdet i EFTA-domstolens avgjørelser i traktatbruddssøksmål og virkningen av disse avgjørelsene. Artikkelen diskuterer også betydningen av traktatbruddssøksmål for håndhevelsen av privates rettigheter etter EØS-avtalen.

(side 164-175)
av Gunnar Eriksen
Sammendrag

Hevdens hovedvirkning er at det erverves en rett som svarer til bruken. Denne retten får samtidig rettsvern etter bestemmelsen i tinglysingslovens § 21 annet ledd. Forfatteren redegjør for bestemmelsen om rettsvernshevd og hvordan tilsvarende spørsmål er løst i Danmark og Sverige. Artikkelen behandler deretter de situasjonene hvor forfatteren anser at det er naturlig å kreve at hevderen tinglyser sitt erverv, typisk når han har tinglysingsgrunnlag gjennom for eksempel dom for ervervet. Deretter drøftes det om rettsvernet kan falle bort med grunnlag i den ulovfestede passivitetsstandarden. Med støtte i en avgjørelse om bortfall av rettsvern for en lovbestemt forkjøpsrett i Rt. 1974 s. 710, argumenteres det for en tilsvarende løsning for hevdstilfellene. Forfatteren tar til slutt til orde for å innføre krav om tinglysing av hevdserverv, eller at rettsvernhevdregelen modifiseres av en ulovfestet bortfallsregel.

(side 176-183)
av Sverre Ellenes
Debatt
(side 184-186)
av Erik Johnsrud & Christofer Eriksen
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon