Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 67-81)
av Geir Ulfstein
Sammendrag

Det finnes et betydelig antall konvensjoner til bekjempelse av terrorisme. Disse konvensjonene behandler terrorisme som kriminelle handlinger. Aksjonene mot amerikanske mål 11. september 2001 ga imidlertid en ny dimensjon til debatten om bruk av militær makt ved bekjempelse av terrorhandlinger. Artikkelen drøfter om FNs Sikkerhetsråd har gitt godkjenning til USAs bruk av makt, og om maktbruken kunne begrunnes i retten til selvforsvar. Det konkluderes med at Sikkerhetsrådet ikke har gitt slik godkjenning. Men USA må kunne påberope seg retten til selvforsvar ut fra Talibans støtte til terroristene. I bekjempelsen av terrorisme er det imidlertid viktig å holde fast ved at slike handlinger så langt mulig bør bekjempes ved straffeforfølgning, og at eventuell bruk av makt bør skje under FNs kontroll.

(side 82-102)
av Aslak Syse
Sammendrag

Framveksten av velferdsretten som fag er nært knyttet til utviklingen av rettighets og rettssikkerhetsbegrepet. Når det åpnes for bruk av tvang i behandling og omsorg utenfor den tradisjonelle institusjonsomsorgen, blir det viktig både å avgrense mulighetene for slik tvangsbruk og å etablere gode rettssikkerhets garantier for å hindre overgrep. De seneste tiårene er det i en viss utstrekning gitt lovhjemler som åpner for slik bruk av tvang i omsorg og behandling, også i private hjem.

Denne artikkelen gir et oversyn over de tvangshjemlene som er gitt, og hvilke tilsynsordninger og andre rettssikkerhetsgarantier som er oppstilt for å sikre at det bare brukes tvang i situasjoner der dette framstår som nødvendig og forsvarlig. Artikkelen går også nærmere inn på begrepene "tvang" og "private hjem" slik disse brukes i lovverket. Den er basert på et foredrag holdt under det nasjonale forskerkurset i helse og sosialrett, arrangert av Universitetet i Tromsø januar 2002. 1

(side 103-115)
av Tore Lunde
Sammendrag

Artikkelen drøftar spørsmålet om rettsvern for idrettsarrangement, i relasjon til spørsmålet om arrangøren sin råderett i høve til kringkasting frå arrangementet i radio og TV. Forfattaren påviser at det er ei overvekt av omsyn og rettskjelder som støttar opp under arrangøren sine økonomiske interesser i idrettsarrangement og liknande hendingar. Dette rettsvernet kan forankrast i fleire ulike rettsgrunnlag og kan i praksis omtalast som eit vern for senderettar. Artikkelen er ein noko omarbeid versjon av prøveforelesing for den juridiske doktorgrad, oppgitt emne.

(side 116-127)
av Espen Skjerven
Sammendrag

Forfatteren konkluderer med at pårørende i prinsippet kan reise et selvstendig krav om erstatning for både sine utgifter og reduserte inntektsmuligheter som følge av omsorgsarbeid for en direkte skadelidt. Begrensede unntak kan tenkes med hjemmel i pårørendes innrettelsesplikt. Artikkelen har også generelle betraktninger om adekvans.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon