Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 321-322)
av Ernst Nordtveit
(side 323-345)
av Arne Fliflet
Sammendrag

I artikkelen berøres flere forfatnings- og kirkerettslige spørsmål. Det pekes på at det kirkerettslige miljø i Norge har vært lite, og at den kirkerettslige tradisjon er preget av den sterke tilknytning til forfatningsretten. Forholdet juss og teologi berøres, og det drøftes hva "kirken" er, og hva "autonomi" innebærer. Kirkerettens forhold til stats­ og forvaltningsretten drøftes. Rettslige konsekvenserav Børre Knudsen-saken(Rt. 1983 side1004) ogliturgisaken(1987 side 473) drøftes. Menneskerettighetenes betydning for kirkens forhold til staten nevnes, og til slutt drøftes spørsmålet om Den norske kirke kan sies å være en "folkekirke".

(side 346-356)
av Anne-Mette Dyrnes
Sammendrag

Straffeloven § 317 ble endret i 1993. Virkeområdet ble betydelig utvidet, og bestemmelsen rammer etter lovendringen både tradisjonelle helerier og avanserte former for hvitvasking. Artikkelen drøfter hvordan formuleringen "utbytte av en straffbar handling" skal forstås. Først gjennomgås spørsmålet om straffbarhetsvilkårene må være oppfylt for primærlovbruddet, og om utbytte av enhver straffbar handling omfattes av bestemmelsen. Dernest drøftes om det kreves konkretisert hvilken straffbar handling utbyttet stammer fra. Forfatteren konkluderer med at det ikke kan innfortolkes noe konkretiseringskrav i bestemmelsen. Til slutt drøftes hva som blir bevistema når det på den ene side kreves bevist at straffbarhetsvilkårene - med unntak for tilregnelighetskravet - er oppfylt, mens det på den annen side ikke kreves konkretisert hvilken straffbar handling utbyttet stammer fra.

(side 364-375)
av Espen Skjerven
Sammendrag

Den 16. november 2000 avsa Høyesterett i plenum en dom som bygger på at bilansvarsloven § 7 tredje ledd bokstav b er i strid med EØS-retten, i overenstemmelse med en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen. Et flertall på ti uttalte imidlertid at bestemmelsen ikke kunne settes til side. Dommen reiser flere interessante spørsmål av materiellrettslig og rettskildemessig betydning. Artikkelen gjør blant annet rede for sakens behandling i EFTA-domstolen og forholdet mellom EØS-retten og bilansvarsloven § 7 tredje ledd bokstav b. Videre reises det spørsmål om Høyesterett har overholdt sin lojalitetsplikt etter EØS-avtalen artikkel 3.

Debatt
(side 378-379)
av Johs. Andenæs
Bokanmeldelse
(side 379-384)
av Christian Fr Wyller
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon