Artikkelen belyser de nye privatrettslige reglene om rådigheten over grunnvannsressurser, først og fremst den nye vannressurslovens hovedregel i § 44 første ledd første punktum om at grunnvannet heretter "tilhører eieren av den grunn som grunnvannet befinner seg i eller under". Artikkelen tar særlig opp hvilken betydning den nye regelen får for forholdet mellom den enkelte eier og andre tiltakshavere som vil utnytte eller påvirke grunnvannet. Fremstillingen tar sikte på å gi grunnlag for å vurdere hvordan de nye reglene fremmer lovendringenes angitte hovedformål. Artikkelen bygger på et foredrag holdt på vassdragsjuridisk seminar arrangert av Olje- og energidepartementet og Vassdragsjuridisk Forum på Island i august 2000.