Etter finansieringsvirksomhetsloven kan ingen som hovedregel eie mer enn ti prosent i en finansinstitusjon, og ingen kan som hovedregel stemme for mer enn ti prosent i en slik institusjon. I artikkelen gis det en nærmere redegjørelse for historikk og legislative hensyn knyttet til reglene om eier­ og stemmerettsbegrensninger. Det påvises at lovens bestemmelser om eier­ og stemmerettsbegrensninger i finansinstitusjoner ble noe strengere med finansieringsvirksomhetsloven av 1988. Etter forvaltningens praksis anses ikke eiere av konvertible obligasjoner som eiere av aksjer i en finansinstitusjon. Imidlertid vil det å eie aksjeopsjoner i en del tilfeller regnes som å eie aksjer. Det er ikke nødvendig med aksjemajoritet eller stemmeflertall for konsolidering på grunnlag av "be­ stemmende innflytelse". Aksjonærsammensetning, fremmøteprosent og reell innflytelse vil kunne være nok. Forvaltningens praksis viser at reglenes formål og faren for omgåelser tillegges betydelig vekt ved tolkning og anvendelse av reglene.